top of page

Hva forventes av A Step Closer?

Spark en ball for Syria

Betul Cokluk, styreleder ASC


Hva forventes av ASC? 

Når store naturkatastrofer eller krig inntreffer et land eller et område, får noen av disse hendelsene sin plass i mediene, og sender signaler om at våre medmennesker trenger hjelp. For å oppnå samvittighetsfred undersøker heldigvis mange mulighetene for å støtte disse menneskene med umiddelbar hjelp. A Step Closer (ASC) er en av flere norske organisasjoner som driver med humanitært arbeid og som blir oppsøkt ved slike hendelser. Vi tar slike henvendelser som et tegn på tillit blant våre støttespillere, men tanken som slår meg er: hva kan forventes av en organisasjon som ASC?   ASC har gjennom de årene foreningen har eksistert arbeidet jevnt og kontinuerlig, gjennomført prosjekter for de trengende i Norge og støttet prosjekter i utlandet. Gjennom en transparent arbeidsmetode har vi med åpenhet tilbudt våre støttespillere oppfølging av støtten og bidraget deres. Dette har medført fortrolighet blant våre støttespillere. Med utgangspunkt i denne fortroligheten, oppfølgningen, nettverket vi har dannet og resultatene vi har oppnådd de siste årene, kan jeg konkludere med at en ny innsamling for et veldedig formål i dag ikke er en like stor utfordring, sammenlignet med hva den var for noen år tilbake. Av den grunn er det kanskje noen av våre støttespillere (også av de som tar direkte kontakt) som klør seg i hodet og ikke begriper hvorfor vi ikke har flere innsamlingsaksjoner og dermed får hjulpet flere i nød.

Ikke bare en studentforening

Ved å være aktiv i ASC vil man på lik linje som en rekke andre studentforeninger, garantert få en studietid fylt med unike erfaringer og opplevelser. Studenter er en betydelig del av ASCs unge målgruppe, men utgjør ikke vår hele målgruppe.   Organisasjonen er bygget på frivillighet. Derfor har vi satt som mål å inkludere ungdom til frivillig arbeid til alle ledd i organisasjonen, blant annet hjelp til arrangementer, innsamling av penger, prosjekter og satsingsområder. Siden innsamlede midler går uavkortet til ulike prosjekter, jobber vi parallelt med å skaffe midler til drift av organisasjonen. Hadde fokuset vært på studenter kunne vi sluppet fokus på driftsmidler, men vi anser det som viktig å kunne inkludere flest mulig ungdommer til arbeidet vårt.   Vi vil inspirere norske ungdommer slik at de selv ønsker å bedrive humanitært arbeid. Dette gjør vi ved å belyse ulike humanitære prosjekter som omfatter hjelp til mennesker som er rammet av fattigdom. I henhold til prosjektene vi belyser arrangerer vi ulike veldedighetsarrangementer. Det viktigste for oss er å opplyse ungdommen om prosjektene våres.

Arbeidsmetoden

Våre intensjonsplaner som vi lager tidlig på året, omdannes til handlingsplan kort tid etter utarbeidelsen. Styret jobber systematisk og ressursutvalget stiller opp ved behov. Planen vi iverksetter inkluderer samtlige ASC-prosjekter. Det er sjeldent vi oppstarter et spontant prosjekt. Det er en viktig årsak til at vi ikke har flere innsamlingsaksjoner.   Intensjonsplanen vår tar utgangspunkt i styremedlemmenes kapasitet. Majoriteten av styret vårt er studenter og handlingsløpet går parallelt med studieløpet til studentene slik at alle i ASC får tilpasset sine arbeidsoppgaver i deres hverdag.

Inspirasjons- og veldedighetsarbeid i sentrum

Gjennom historien har det hendt at innsamlingen vi har oppnådd med et humanitært arrangement ikke er så stort i forhold til arrangementets omfang. Ved å bruke ASCs tradisjonelle fotballturnering i Ekeberghallen som et eksempel, så er det synlig for det blotte øyet at det ikke er stor gevinst – i form av innsamling – som resultat av et slikt arrangement. Mye av det frivillige arbeidet som gjøres under forberedelsene til en slik turnering, foregår bak kulissene.   ASC forbereder seg flere måneder i forveien og inkluderer andre frivillige gjennom denne reisen mot den store begivenheten. Under selve dagen er det igjen frivillige, sammen med ASC, som stiller opp. Det er ingen hemmelighet at studenter og ungdommer generelt ikke har den mest stabile økonomien til enhver tid. Gjennom slike ordninger åpner vi mulighetens dører for ungdommer, slik at de gjennom deres frivillige arbeid støtter våre prosjekter. Det at vi klarer å generere penger til formålet under arrangementet, er kun en bonus i seg selv.   ASC kunne rettet fokus mot mindre tids- og energikrevende prosjekter, men det ville ikke garantert oss i ASC å kunne inkludere så mange i vårt arbeid slik vi klarer gjennom våre tradisjonelle arrangementer. Våre vellykkede arrangementer og de resultatene vi har oppnådd kan ikke sammenlignes med følelsen av å ha engasjert dusinvis av ungdom som har tatt denne lange veien med oss. Den følelsen og muligheten ungdommen får som følge av å støtte våre prosjekter og dermed hjelpe våre medmennesker i nød, er noe vi ikke vil frata dem.   Det eksisterer allerede en høy konsentrasjon av både nasjonale og internasjonale organisasjoner som driver direkte (og kun) med veldedighetsarbeid i samfunnet. De større organisasjonene besitter ressurser og kompetansen de trenger for å oppnå høye innsamlingsbeløp. Sammenlignet med disse anser jeg ASC som lite konkurransedyktig når det gjelder oppnåelse av like store innsamlingsbeløp. Heldigvis er ikke dette vår største bekymring, da flere bistandsorganisasjoner gjør en formidabel innsats når det gjelder kampen mot fattigdom og andre globale utfordringer. Vårt økonomiske bidrag til deres arbeid blir som en dråpe i havet. ASC bidrar til å skape et større engasjement og en positiv holdning blant norske ungdommer i dette landet gjennom å inspirere og inkludere. På den andre siden er det viktig å bemerke seg at vi er veldig fornøyd med innsatsen vår og resultatene vi oppnår. Vi vier tross alt kun deler av vår fritid til arbeidet og det kan ikke sammenlignes med organisasjoner som driver med humanitært arbeid som fulltidsjobb og dermed har deres arrangementer større tidsspenn å gå på.

Usynlige målsettinger

Til tross for at vi er en liten organisasjon, har jeg troen på at forventningen til ASC er annerledes enn andre organisasjoner med tanke på resultatene vi oppnår.   I tillegg til våre bevisste mål nedfelt i handlingsplanen, oppnår vi flere resultater som i utgangspunktet ikke er del av vår handlingsplan. Først og fremst bidrar vi med å bygge broer på tvers av ulik livssyn og kulturell bakgrunn. Hundrevis av ungdommer med ulike kulturer, etnisiteter og religioner deltar på våre arrangementer. De aller fleste er bosatt i Oslo og Akershus, men mange tilhører også andre fylker i landet. Deltakere under våre turneringer er alt fra fotballspillere, tilskuere som heier frem venner og familiemedlemmer som sparker en ball for et humanitært formål, til en som tar turen innom for å støtte vårt utvalgte prosjekt ved å gi en donasjon eller kjøpe mat og drikke som også er til inntekt for formålet. Uavhengig av deres rolle i arrangementet, har vi troen på at de aller fleste deltakere kommer for å støtte prosjektet vårt. Denne humanitære atmosfæren ASC skaper hvert år er med på å styrke solidaritetsfølelsen blant deltakerne og er et direkte bevis på inkludering av mangfold.   Samtlige i ASC er unge mennesker mellom 19-30 år. De studerer og/eller jobber, og har andre verv ved siden av ASC. Engasjementet vi skaper under arrangementene er med på å gi ungdommer der ute håp om at de også kan bidra til å gjøre verden til et bedre sted for mennesker i nød – enten med eller uten ASC. Vi er til syvende og sist unge, uetablerte mennesker selv, og resultatene vi oppnår kan gi signaler på at alle er kapable til å bidra i solidaritetssuppen ASC lager.   ASC har en åpen dialog med ungdommer. Vi forsøker å være så tilgjengelig og behjelpelig som mulig for de med iver til å initiere lignende aktiviteter som ASC. Kunnskapen vår er basert på alt vi har oppnådd gjennom frivillig arbeid uten relevant utdanning innenfor feltet og er nødvendigvis ikke et fasitsvar på riktig arbeidsmetode for de som ønsker å bedrive et slikt arbeid selv.

Ett skritt av gangen

Det faller meg naturlig å tenke over forventningene våre støttespillere har til oss, da det bokstavelig talt er takket være dem vi klarer å gjennomføre de fleste prosjektene. Jeg tolker det som et godt tegn at forventningene rettet mot ASC øker, men er nødt til å holde tungen rett i munn og ikke blir fristet til å bevege oss utenfor rammeverket som er satt av til foreningens handlingsplan selv om vi utgangspunktet er enda mer ressurssterke enn det vi var før.

Together we can get A Step Closer.

Av: Betul Cokluk

12 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page